Strona główna

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 21 marca 2019 roku zmarł

prof. zw. dr hab. Józef Bergier

Rektor
Państwowej Szkoły Wyższej
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Pogrążeni w smutku
pracownicy i społeczność Uczelni

Nabożeństwo żałobne odbyło się dnia 26 marca 2019 o godz. 13:00
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
przy ulicy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 53/55 w Białej Podlaskiej
Ceremonia pogrzebowa odbyła się na Cmentarzu Parafialnym w Białej Podlaskiej
(wjazd od ul. Janowskiej)Ta strona poświęcona jest Jego pamięci…

Życiorys

Józef Bergier urodził się 17 lutego 1952 roku w Międzyrzecu Podlaskim. Profesor nauk o kulturze fizycznej, specjalista teorii i praktyki treningu w zespołowych grach sportowych, trener klasy mistrzowskiej w piłce nożnej oraz zagadnień motoryki człowieka, w tym gównie aktywności fizycznej. W latach 1997-2001 Polityk, samorządowiec. W latach 1997-2001 poseł na Sejm III kadencji, w latach 2007-2011 senator VII kadencji, wiceprzewodniczący sejmiku woj. lubelskiego w roku 2007, radny miasta Biała Podlaska w latach 2003-2006.

Kariera naukowa

W 1975 roku ukończył studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej. W 1982 uzyskał stopień doktora (na podstawie pracy pt. Tendencje rozwoju sprawności motorycznej dzieci Zbiorczych Szkół Gminnych makroregionu środkowo-wschodniego).

W 1999 został doktorem habilitowanym nauk kultury fizycznej (w oparciu o rozprawę zatytułowaną „Wiedza dzieci o nauczanych czynnościach ruchowych a skuteczność działań w grze zespołowej”). Postanowieniem Prezydenta RP z 7 sierpnia 2012 otrzymał tytuł profesora nauk o kulturze fizycznej.

W latach 1975-2013 pracował jako nauczyciel akademicki w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej. Od 2000 -2009 sprawował funkcję rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. W latach 2009-2012 został Prorektorem d.s. Rozwoju Uczelni, 2012-2013 Pełnomocnikiem rektora ds. Rozwoju Uczelni. Od 2013 roku do dziś ponownie sprawuje funkcję Rektora w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Od 2011 r. Redaktor Naczelny czasopisma naukowego Człowiek i Zdrowie” („Human and Health”), od 2014 r. „Health Problems of Civilization”, z-ca Redaktora Naczelnego w czasopismach „Rozprawy Naukowe” i „Social Dissertations”, oraz Członek Rady Naukowej w czasopismach „Studia Ekonomiczne i Regionalne „Economic and Regional Studies” i „Polish Jurnal of Sport and Tourism”, “Journal of Economic”.

W latach 1982-2000 otrzymał nagrody Rektora Akademii Wychowania Fizycznego
w Warszawie. W latach 2000-2009 i 2013-2017 nagrody  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W latach 2014,2015,2017 zdobył I miejsce w grupie profesorów i doktorów habilitowanych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych w konkursie stypendialnym pracowników Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. W 2017 roku otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu na Ukrainie.

Sprawowane funkcje poza uczelnią 

Prezes Bialskopodlaskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w latach 1981-1985
i 1999-2004.  W 1985 Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej
i Zastępca Przewodniczącego Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Gier Sportowych.

W latach 2009-2013 sprawował funkcję Przewodniczącego Wydziału Piłkarstwa Kobiecego Polskiego Związku Piłki Nożnej. W latach 2012-2013 był Członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole Nauk Medycznych o Zdrowiu i  Kulturze Fizycznej.

Publikacje

Autor ponad 500 artykułów naukowych, 6 autorskich podręczników i ponad 20 redakcji naukowych podręczników, wielu prac wydanych w językach obcych: angielskim, niemieckim, rosyjskim, ukraińskim i węgierskim.

Dorobek naukowy

Autor ponad 500 artykułów naukowych, 6 autorskich podręczników i ponad 20 redakcji naukowych podręczników, wielu prac wydanych w językach obcych: angielskim, niemieckim, rosyjskim, ukraińskim i węgierskim. Autor publikacji w znaczących wydawnictwach
na kontynencie:

 • europejskim:
  • „Annals of Agricultural and Environmental Medicine”,
  • „Journal of Sports Science and Medicine”,
  • „Journal of Human Kinetics”,
  • „International Journal of Environmental Research and Public Health”
 • amerykańskim:
  • „Journal of Toxicology and Environmental Health”
 • afrykańskim:
  • „African Journal of Physical, Health Education, Recreation and Dance”.
 • azjatyckim:
  • „Iranian Journal of Public Health” 

Wybrane publikacje z listy filadelfijskiej dotyczące sportu

 • Bergier J., Buraczewski T. (2007). Analysis of successful scoring situations in football matches. Journal of Sports Science and Medicine, Vol. 6, suppl. 10, s. 205. VIth World Congress on Science and Football, Book of Abstracts, January 16-20, 2007; Antalya, Turkey.
 • Bergier J., Soroka A., Buraczewski T. (2007). Analysis of actions ended with shots at goal in Women’s European Football Championships. Journal of Sports Science and Medicine; Vol. 6, suppl. 10, s. 199. VIth World Congress on Science and Football, Book of Abstracts, January 16-20, 2007, Antalya, Turkey.
 • Soroka A., Bergier J. (2010). Actions with the Ball that Determine the Effectiveness of Play in Women’s Football – (Sport, Physical Education
  & Recreation). Journal of Human Kinetics; Vol. 26, s. 97-104
 • Rutkowska K., Bergier J. (2015). Psychological Gender and Emotional Intelligence in Youth Female Soccer Players. Journal of Human Kinetics;
  Vol. 47, p. 285-291.

Wybrane publikacje z listy filadelfijskiej dotyczące motoryki człowieka – aktywności fizycznej

 • Bergier B., Bergier J., Kubińska Z. (2010). Environmental determinants
  of participation in tourism and recreation of people with varying degrees of disability. Journal of Toxicology and Environmental Health; Part A, Vol. 73, Issue 17-18, p. 1134-1140.
 • Bergier J. (2012). Studies and measurements of physical activity of the society. Annals of Agricultural and Environmental Medicine; Vol. 19, no 3, p. 329-331.
 • Bergier J., Kapka-Skrzypczak L., Biliński P., Paprzycki P., Wojtyła A. (2012). Physical activity of Polish adolescents and young adults according to IPAQ:
  a population based study. Annals of Agricultural and Environmental Medicine; Vol. 19, no 1, p. 109-115.
 • Bergier B., Bergier J., Paprzycki P (2014). Level and determinants of physical activity among school adolescents in Poland. Annals of Agricultural and Environmental Medicine; Vol. 21, no 1, p. 75-78.
 • Bergier J., Panasiuk R., Bergier M. (2014). The meaning of taijiquan from the Chen family in physical activity of Poles. Archives of Budo; Vol. 10,
  p. 11-16.
 • Bergier J., Bergier B., Tsos A. (2016). Place of residence as a factor differentiating physical activity in the life style of Ukrainian students. Annals
  of Agricultural and Environmental Medicine; 2016, Vol. 23, No 4, p. 549-552
 • Bergier J., Bergier B., Tsos A. (2016). Variations in physical activity of male and female students from different countries. Iranian Journal of Public Health; Vol. 45, No. 5, p. 705-707.
 • Bergier J., Bergier B., Tsos T. (2017). Variations in physical activity of male and female students from the Ukraine in health-promoting life style. Annals
  of Agricultural and Environmental Medicine; Vol. 24, no. 2, p. 217-221.
 • Bergier J., Ács P., Salonna F., Junger J. (2018). Differences in the level
  of physical activity among adolescents from various European Countries. Iranian Journal of Public Health; Vol. 47, no. 4, p. 603-605.
 • Bergier J.,Tsos A, Popovych D., Bergier B., Niźnikowska E. Ács P., Junger J., Salonna F. (2018). Level of and Factors Determining Physical Activity in Students in Ukraine and the Visegrad Countries. nt. J. Environ. Res. Public Health; 15(8), 1738; https://doi.org/10.3390


Wartość naukowa publikacji Impact Factor  – 23.928
Indeks Hirscha –  5

Przypisy

PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
http://www.pswbp.pl/

AWF im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej.
http://www.awf-bp.edu.pl/

Bibliografia
http://expertus.pswbp.pl/cgi-bin/expertus2.cgi

Nauka Polska
https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=47824

Linki zewnętrzne

 1. Annals of Agricultural and Environmental Medicine
  http://www.aaem.pl/
 2. Journal of Human Kinetics
  http://www.johk.pl/
 3. Archives of Budo
  http://archbudo.com/
 4. Journal of Toxicology and Environmental Health
  https://www.tandfonline.com/loi/uteh20
 5. Iranian Journal of Public Health,
  http://ijph.tums.ac.ir/index.php/ijph/article/view/6811
 6. UTMS Journal of Economics
  http://utmsjoe.mk/index.php/past-issues/2-uncategorised/36-vol-9-no-1
 7. Antropomotoryka
  http://www.antropomotoryka.pl/
 8. Human Movement
  http://humanmovement.pl/
 9. Central European Journal of Sports Sciences and Medicine
  https://wnus.edu.pl/cejssm/pl/issues/
 10. Health Problems of Civilization
  https://www.termedia.pl/Journal/Health_Problems_of_Civilization-99